Regulamin strony

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin strony internetowej PONAR Lubań Sp. z o.o. zwany dalej „Regulaminem” określa zasady prowadzenia serwisu i korzystania z informacji oraz oferowanych usług na stronach internetowych PONAR Lubań Sp. z o.o.
 2. Do publikacji na stronie internetowej przyjmuje się materiały i informacje wynikające z lub związane z działalnością firm wchodzących w skład Grupy PONAR, ze szczególnym uwzględnieniem firm: PONAR Lubań Sp. z o.o. i PONAR Wadowice S.A.
 3. Właścicielem i administratorem serwisu jest firma PONAR Lubań Sp. z o.o., z siedzibą w Lubaniu, ul. Gazowa 4, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000449297, NIP: 969-16-07-145, REGON: 243175547.
 4. Treści zamieszczane na Stronie dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu, chyba że z opisu danej funkcjonalności wynika inaczej.
 5. Dostęp do treści publikowanych na stronie PONAR Lubań Sp. z o.o. oraz korzystanie z jej funkcjonalności opisanych w Regulaminie nie podlega żadnym opłatom. 

Definicje

 1. Strona, Serwis – internetowy serwis prowadzony w domenie: ponar-luban.pl
 2. Grupa – Grupa PONAR
 3. Usługi – wykonanie świadczenia bez jednoczesnej obecności Stron poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, i przechowywania danych, które są w całości wysyłane i odbierane  lub transmitowane za pomocą sieci Internet. 

Podstawowa funkcjonalność strony

 1. Na Stronie publikowane są:
 1. artykuły zawierające ogólne informacje dot. firmy PONAR Lubań Sp. z o.o. i firm działających w obrębie Grupy PONAR,
 2. aktualności związane z bieżącą działalnością firmy,
 3. oferta produktowa firmy PONAR Lubań Sp. z o.o. wraz z kartami informacyjnymi dot. oferowanych produktów,
 4. komunikaty i bannery, dotyczące bieżącej działalności, dni wolnych od pracy, świąt, wydarzeń, itp.,
 5. katalogi produktowe firmy PONAR Lubań Sp. z o.o. w formie plików .pdf,
 6. karty katalogowe wyrobów innych producentów,
 7. zdjęcia i zbiory zdjęć (galerie),
 8. inne pliki do pobrania, w dowolnym formacie
 1. Strona oferuje informacje w językach: polski, angielski, rosyjski, niemiecki, francuski, czeski. Publikacja w jednym języku nie oznacza publikacji w pozostałych.
 2. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Wymagania techniczne

 1. Celem korzystania z Serwisu konieczne jest:
 1. połączenie z siecią Internet,
 2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych w formacie HTML, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW, obsługującej język oprogramowania JavaScript oraz umożliwiającą zapis plików Cookie, Internet Explorer w wersji co najmniej 11, Firefox w wersji co najmniej 29, Chrome w wersji co najmniej 34, włączona obsługa Cookies.
 1. W razie korzystania ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust.1, nie gwarantuje się prawidłowości funkcjonowania Serwisu.

Zasady korzystania ze strony

 1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników Strony, a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownicy Strony zobowiązują się do nienaruszania dóbr osobistych innych osób, w szczególności w przypadku publikowania informacji ze strony lub linku do takich informacji w mediach społecznościowych.
 3. Użytkownik może przeglądać treści zawarte na Stronie i zapisywać udostępnione na stronie pliki.
 4. Użytkownik nie może rozpowszechniać ani w inny sposób publikować pobranych ze strony materiałów lub treści.
 5. Zabrania się korzystania ze Strony w sposób naruszający jej funkcjonalność lub działanie, nawet jeśli wynikałyby z błędu programistycznego lub innych przyczyn technicznych. Wszelkie zauważone problemy z funkcjonowaniem Strony powinny zostać niezwłocznie zgłoszone Administratorowi.
 6. Korzystając ze Strony, użytkownik musi mieć świadomość, że publikowane na Stronie informacje mogą nie być aktualne lub mogą zawierać błędy. Dotyczy to szczególnie części produktowej – w razie wątpliwości, każdorazowo zaleca się kontakt z Administratorem.

Prawa własności intelektualnej

 1. Zarówno treści zawarte na Stronie, jak i poszczególne ich części takie jak: tekst, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 2006 Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Zawartość strony, w tym jej treść, kształt i konstrukcja podlega ochronie polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego.
 2. Zabrania się powielania lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) całości lub części Strony (a w szczególności: tekstów, dokumentów, plików, grafiki).
 3. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego.  

Ochrona prywatności

 1. Strona nie umożliwia rejestracji użytkowników, nie gromadzi ani nie przechowuje żadnych danych osobowych użytkowników Strony. W systemie przechowywane są treści artykułów oraz dane niezbędne do korzystania ze Strony przez Administratora.
 2. Szczegółowe zasady dotyczące gromadzenia statystyk i wykorzystania technologii Cookies zostały zawarte w Polityce Prywatności.

Postanowienia końcowe

 1. Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony, nie gwarantuje jednak ciągłego, ani bezawaryjnego działania systemu.
 2. Regulamin jest stale publikowany na stronie i jego treść może ulegać zmianom. PONAR Lubań Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie.
 3. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności Strony, użytkownik może zgłaszać je poprzez formularz kontaktowy, dostępny w zakładce „kontakt”.
 4. W odniesieniu do informacji prezentowanych w ramach Serwisu, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań.