Obowiązek informacyjny

PONAR LUBAŃ Sp. z o.o. gromadzi i przetwarza podane przez Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu) w wyniku dobrowolnego ich przekazywania, a ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy kupna-sprzedaży zawartej z Państwem w celu jej należytego wykonania (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@dasec.pl

Administratorem danych osobowych jest: PONAR LUBAŃ Sp. z o.o. z siedzibą w Lubaniu, ul. Gazowa 4, 59-800 Lubań (nr KRS: 0000449297, NIP: 969-160-71-45, REGON: 243175547). Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania pojedynczych umów zawartych z Państwem w ramach współpracy i dokonywania jakichkolwiek transakcji handlowych. Na potrzeby wykonania umów z Państwem będą przetwarzane dane osobowe: imię, nazwisko, e-mail, nazwa firmy i numer telefonu. Dane osobowe posłużą do realizacji transakcji sprzedaży, kontaktu z Państwem w razie takiej potrzeby oraz w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, czy dochodzenia roszczeń. Niepodanie danych osobowych powoduje niemożność zawarcia z Państwem umowy, a co za tym idzie współpracy handlowej z nami. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia współpracy handlowej z Państwem, a po takim zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących „PONAR LUBAŃ Sp. z o.o. i w stosunku do niego lub przez okres wymagany w odrębnych przepisach np. do celów podatkowych lub księgowych.

Przysługuje Państwu prawo do dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich sprostowania, a także prawo żądania ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Usunięcie danych osobowych będzie wiązało się z rezygnacją ze współpracy z nami.

Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych lub obsługą księgową lub dochodzeniem roszczeń, a także firmy kurierskie, z którymi współpracujemy w zakresie dostarczania Państwu towarów.Obowiązek informacyjny dla potencjalnych klientów

PONAR LUBAŃ Sp. z o.o. gromadzi i przetwarza podane przez Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu) w wyniku dobrowolnego ich przekazywania, a ich przetwarzanie jest niezbędne do przedstawienia oferty handlowej (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@dasec.pl

Administratorem danych osobowych jest: PONAR LUBAŃ Sp. z o.o. z siedzibą w Lubaniu, ul. Gazowa 4, 59-800 Lubań (nr KRS: 0000449297, NIP: 969-160-71-45, REGON: 243175547). Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do przedstawienia oferty handlowej. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ważności oferty lub do momentu odwołania zgody.

Przysługuje Państwu prawo do dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich sprostowania, a także prawo żądania ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Usunięcie danych osobowych będzie wiązało się z rezygnacją ze współpracy z nami.

Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych lub obsługą księgową lub dochodzeniem roszczeń, a także firmy kurierskie, z którymi współpracujemy w zakresie dostarczania Państwu towarów.